Навчально - методична робота
 • 1.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • sla5.jpg
 • slay1.jpg
 • slay2.JPG
 • slay3.JPG
 • slay7.jpg
 • slay8.jpg
 • slay9.jpg
 • slay10.jpg

.

Ми у соцмережах

  

Погода

Методична робота

Методичний кабінет вбачає своє завдання у забезпеченні виконання концепції навчального закладу, що реалізується через постійне удосконалення навчально-виховного процесу, задоволення освітніх потреб викладачів, створення умов для їх успішного функціонування та фахової самореалізації, оволодіння ними сучасним змістом і технологіями навчання і виховання, засобами вирішення педагогічних задач, спрямованих на розвиток особистості студента, його соціалізації.

Методична робота спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, діє змогу молодим вчитися педагогічної майстерності у  старших досвідчених колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

З метою безперервного підвищення кваліфікації викладачів в коледжі при методичному кабінеті працює «Школа молодого викладача» та «Школа педагогічної майстерності».

 

У «Школі молодого викладача» традиційно проходять теоретичні семінари на різну тематику, для молодих колег проводяться відкриті заняття викладачами «Творчої лабораторії» із наступним їх обговоренням, адміністрація коледжу та голови циклових комісій відвідують заняття молодих викладачів з метою підвищення рівня їх педагогічної діяльності, а також проводиться взаємовідвідування занять.

 

У методичному кабінеті оформлено спеціальний стенд з підборкою методичних матеріалів для молодих викладачів, яку вони можуть взяти на деякий час, або ці ж матеріали в електронному вигляді.

При школі «Педагогічної майстерності» постійно діють психолого-педагогічні семінари викладачів, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, семінари кураторів груп, проводяться місячники циклових комісій та щорічні педагогічні читання з актуальних питань педагогіки та методики викладання.

Всі вище зазначені масові форми науково-методичної роботи сприяють збагаченню професійних інтересів педагогів, удосконаленню їх знань, виробленню позиції із важливих педагогічних проблем сучасності, виявленню й узагальненню найкращого педагогічного досвіду.

З метою творчої активізації професійної діяльності педагогів, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи в коледжі щорічно проводиться атестація викладачів.

Атестація педагогічної працівників – це визначення їхньої відповідності зайнятій посаді, рівню кваліфікації. Залежно від цього та стажу педагогічної роботи їм установлюється кваліфікаційна категорія, визначається тарифний розряд оплати праці, присвоюється педагогічне звання.

Перед атестацією в нашому коледжі проводяться творчі звіти педагогічних працівників. Звітуючи, викладач ділиться своїми знахідками, методичними доробками, знайомить інших викладачів з технологією власного досвіду. 

 

Основні завдання діяльності методичного кабінету:

 

Забезпечення організаційно-педагогічних умов для життєдіяльності дітей, організація розвивального простору в навчальному закладі.

Створення рефлексивно-інноваційного середовища, організація системи роботи, спрямованої на удосконалення професійної майстерності, психолого-педагогічної культури педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації, активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду.

Виявлення перспективного педагогічного досвіду в колективі закладу і за його межами, сприяння вивченню, узагальненню, впровадженню, розповсюдженню кращих доробків шляхом висвітлення у засобах масової інформації, організації та участі у виставках, презентаціях, роботі методичних об'єднань, шкіл перспективного педагогічного досвіду та ін.

Впровадження нових концептуальних засад функціонування системи освіти, освітніх програм, інноваційних технологій і методик розвитку, виховання і навчання дітей в практику роботи закладу.

Моніторинг стану освітнього процесу у групах закладу, умов забезпечення психічного, фізичного, соціального і духовного благополуччя, рівня їхньої життєвої компетентності й готовності до подальшого шкільного життя відповідно до вимог Базового компонента освіти України та Державної базової програми.

Інформування педагогів про нормативні документи в галузі освіти, науково-методичні, навчальні та періодичні фахові видання, надання практичної допомоги у їх використанні.

Вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, в т.ч. у періоди підготовки їх до атестації, курсової перепідготовки.

Сприяння участі колективу закладу в дослідно-експериментальній діяльності різних рівнів за пропозицією органів управління освітою чи з власної ініціативи відповідно до наказу про проведення експериментальної роботи, її програми.

Пошук і впровадження нових ефективних форм взаємодії закладу із сім'ями вихованців, батьківською і науковою громадськістю у здійсненні завдань цілісного всебічного розвитку дітей, популяризації роботи навчального закладу.

Координація діяльності навчального закладу із закладами оточуючого соціуму для повнішої реалізації завдань формування життєвої компетентності .

Створення фондів нормативно-правових та інструктивно-методичних документів, наукової, науково-популярної, методичної психолого-педагогічної, довідкової, енциклопедичної, дитячої художньої літератури, періодичних педагогічних видань, аудіо-, відеоматеріалів, електронних та наочних друкованих засобів навчання, предметної наочності, а також зразків моделей планування, організації, проведення освітнього процесу та інших матеріалів з досвіду роботи педагогів.

Формування інформаційного банку даних (каталогів і картотек на електронних або/та паперових носіях) з питань змісту освіти, організації освітнього процесу, психолого-педагогічних досягнень, а також стосовно наповнення методичного кабінету. При укладанні електронної картотеки чи каталогу може використовуватися інформація, розміщена на сайтах Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Національної академії педагогічних наук України, навчальних закладів, видавництв тощо.

У разі відсутності електронного інформаційного банку в методичному кабінеті навчального закладу можна звернутися до інформаційного банку районного (міського) методичного кабінету (центру).

створення належних умов для роботи з педагогічними працівниками, забезпечення аналітичного підходу до цього процесу;

максимальна реалізація викладачами головного -навчально-виховної функції;

координація та розвиток в оптимальному режимі всіх форм методичної роботи (масових, групових, індивідуальних), вдосконалення управління нею, особливо одержання зворотної інформації про її результативність;

ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної науки та кращого педагогічного досвіду в практику навчально-виховного процесу;

систематизація та упорядкування інформаційного потоку з професійних, галузевих, педагогічно-психологічних сфер знань;

розробка інноваційних технологій навчання, зокрема, пакетів прикладних комп'ютерних програм, електронних версій лекцій та підручників з навчальних дисциплін для дистанційного навчання студентів;

впровадження нових інформаційних технологій для науково-методичного, теоретичного, практичного курсів та забезпечення самостійної роботи студентів.